chamsa

Missie & Visie

Missie

Chamsa is een kleinschalige psychologenpraktijk welke bestaat uit een deskundig en hecht team van gedreven GZ-psychologen met jarenlange ervaring in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Binnen Chamsa wordt specifiek diagnostiek en behandeling geboden aan mensen die functioneren op een verstandelijk beperkt dan wel zwakbegaafd niveau waarbij een systemische benadering centraal staat.

Onze missie is het toegankelijk maken van een diagnostiek- en behandelaanbod voor de genoemde doelgroep. Kwaliteit staat daarbij hoog in ons vaandel. Wij hechten om die reden veel waarde aan bijscholing en het volgen van recente ontwikkelingen binnen ons werkveld. Ook speelt samenwerking met andere organisaties een nadrukkelijke rol binnen onze organisatie.

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze cliënten zich welkom en veilig voelen gedurende de behandeling in onze organisatie. Om die reden vinden wij een warme, persoonlijke en laagdrempelige benadering belangrijk zodat de cliënt optimale ruimte krijgt zichzelf te kunnen ontwikkelen.

In de behandelingen vormen multidisciplinaire richtlijnen het uitgangspunt. Het niveau van functioneren van onze doelgroep vraagt echter met grote regelmaat om aanpassingen van deze richtlijnen op het gebied van vereenvoudiging en tempo. De behandelingen binnen Chamsa worden om die reden altijd op maat en met creativiteit aangeboden. Chamsa is met name gespecialiseerd in de behandeling van psychische problemen rondom trauma, angst- en stemmingsstoornissen.

Visie

Chamsa wil groot worden door klein te blijven. Dat wil zeggen dat we het belangrijk vinden om te blijven focussen op waar we goed in zijn, namelijk het bieden van diagnostiek en behandeling bij mensen die functioneren op een verstandelijk beperkt of zwakbegaafd niveau. Hieronder worden de punten uit- en toegelicht die Chamsa voor de toekomst wenselijk acht.

Praktijkgrootte:

Vanwege het ontbreken van voldoende aanbod voor onze doelgroep voldoet de wachttijd binnen onze praktijk niet aan de treeknorm waardoor de wens bestaat om de twee praktijklocaties uit te breiden met regiebehandelaren. Het streven is dat op elke locatie naast de praktijkmanager nog drie behandelaren worden aangetrokken op basis van een ZZP-constructie. Hierbij gaat de voorkeur uit naar de Orthopedagoog-Generalist wat te maken heeft met de ervaring dat er nauwelijks GZ-psychologen lijken te zijn die affiniteit hebben met de doelgroep en veelal ook geen kennis van en ervaring met hen heeft. Doordat Orthopedagoog Generalisten nu ook BIG geregistreerd zijn en een kwaliteitsstatuut mogen opstellen, zouden zij per 01-01-2022 ook regiebehandelaar mogen zijn waardoor er perspectief is om daadwerkelijk te kunnen groeien. Deze deadline is echter uitgesteld naar 01-01-2023.

Opleidingsplek:

Omdat het dus lastig is om geschikte regiebehandelaren te vinden, wil Chamsa onderzoeken of zij aan de voorwaarden voldoet om als opleidingsplek in aanmerking te komen voor een GZ-opleidingsplek en zo niet of het haalbaar is om aan deze voorwaarden te gaan voldoen om op deze manier opleidelingen te vinden en binden.

Specialistische GGZ (SGGZ)

Wanneer de hulpvraag te complex en/of het risico te groot is, loopt Chamsa (ook) aan tegen de zeer beperkte doorverwijsmogelijkheden naar SGGZ voor deze doelgroep. Om deze reden zou Chamsa graag zelf SGGZ willen bieden waar zij al geruime tijd mee bezig is om hiervoor geschikte collega’s te vinden.

Inhoudelijk uitbreiden behandelaanbod:

  • Groepsbehandeling:
    Chamsa zou ook graag groepsbehandeling willen bieden met een maximale grootte van vier personen. Ten eerste vanwege de inhoudelijke voordelen waaronder herkenning vinden, mensen ontmoeten met dezelfde problemen die echt begrijpen wat je voelt en voorbeelden vinden van hoe andere mensen met dezelfde problemen omgaan. Ten tweede kan dit een positief effect hebben op de wachttijd.
     
  • E-health:
    Chamsa maakt gebruik van Therapieland om blended care te bieden.

Diagnostiek:

Naast behandeling heeft deze doelgroep vaak ook ambulante begeleiding nodig of is zelfs beschermd wonen aangewezen. Wanneer er sprake is van een vermoeden van blijvend intensieve zorg en 24-uurs zorg met nabijheid of permanent toezicht, dient er een WLZ-indicatie aangevraagd te worden waarvoor recente diagnostische gegevens noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn rechtszaken veelal een reden voor diagnostiek.

Om deze diagnostiek snel op te kunnen pakken heeft Chamsa een diagnostiekpool geformeerd waarbij zij hetzelfde kwaliteitsniveau van belang acht als bij behandeling hoewel dit niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. Dit ‘product’ wil Chamsa nog beter in de markt zetten waartoe eerst voldoende capaciteit in de pool aanwezig dient te zijn waar zij mee bezig is.

Consultatie kleinschalige zorgaanbieders en huisarts/POH:
Soms worden er cliënten doorverwezen bij wie uit de intake blijkt dat er geen sprake is van een behandel- maar een begeleidingsvraag. Deze cliënten worden dan toch verwezen, omdat de zorgaanbieder die de cliënt begeleidt vaak geen gedragskundige in dienst heeft. Deze zorgaanbieders geven aan behoefte te hebben aan (structurele) consultatie. Om deze consultatiefunctie te realiseren dient eveneens een ‘pool’ geformeerd te worden waar Chamsa eveneens mee bezig is.

Ook willen wij graag een consultatiefunctie kunnen bieden naar huisartsen en POH wanneer er twijfel bestaat over al dan niet aanmelden binnen onze praktijk. Op die manier kunnen we voorkomen dat cliënten onnodig lang op een wachtlijst staan en er meteen een advies gegeven kan worden over de gepaste hulpverlening.