chamsa

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN 2024

Wanneer u bij ons een behandeltraject start is het van belang dat u op de hoogte bent van een aantal zaken. Wij vragen u onderstaand zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen bij akkoord.

Crisissituatie

Indien er sprake is van een crisissituatie dan kunt u terecht bij de huisarts (binnen kantoortijden) of bij de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen uw persoonsgegevens door onze praktijk opgeslagen, verwerkt en gedocumenteerd worden.

Privacy

Uw privacy is in deze praktijk optimaal gewaarborgd. Nimmer wordt naar u herleidbare informatie verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor bij ons een gerichte schriftelijke machtiging ondertekent.


Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen dient er een (psychiatrische) diagnose gesteld te worden die vervolgens aan de verzekeraar wordt doorgegeven. Indien u niet wenst dat deze diagnose aan de verzekeraar wordt doorgegeven dan dient u ons dit te laten weten. Wij laten u dan een gerichte privacyverklaring ondertekenen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Klik hier voor meer informatie over de privacyverklaring. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u een afspraak inplannen met uw betreffende behandelaar.

Kosten en betaling 2024

Al onze behandelaars hebben contracten met alle zorgverzekeraars zodat u als cliënt de maximale vergoeding ontvangt, mits uw klachten onder de actuele vastgestelde verzekerde zorg vallen. Onder andere relatietherapie, arbeidsgerelateerde klachten, preventie-vragen en gerichte onderzoekvragen zonder verdere hulpvraag zullen niet door uw verzekering vergoed worden. De kosten hiervan bedragen €124,16 per behandelsessie en zijn voor uzelf. U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig om voor vergoeding van de kosten van uw behandeling in aanmerking te komen. U heeft in 2024 vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Uw eigen maximale kosten zijn uw nog openstaande eigen risico betreffende het startjaar van de behandeling.
Vanaf 2022 wordt de zorg die u krijgt per consult berekend. De prijs van het consult hangt af van:
– het beroep van uw behandelaar
– het soort consult: diagnostiek-, behandelconsult (zowel face to face, videobellen als belafspraak) of intercollegiaal overleg
– de duur van het consult: wat betreft tijdregistratie wordt de optie planning = realisatie gehanteerd wat betekent dat de registratie alleen aangepast hoeft te worden wanneer er 15 minuten wordt afgeweken van de geplande tijd zowel naar beneden als boven.
– de plek waar het consult plaatsvindt: vrijgevestigde praktijk of een instelling
De maximumtarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Het kan zijn dat u op uw rekening andere tarieven ziet. Dat komt omdat de zorgverzekeraar soms andere (lagere) prijzen afspreekt met de zorgverlener. Wilt u weten welke tarieven er precies voor u gelden? Neem dan contact op met ons secretariaat of met uw zorgverzekeraar. Bij niet verschijnen op afspraak zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak wordt er €25,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed en dienen binnen 30 dagen na ontvangst van nota door u aan ons worden voldaan. (Annuleren in het weekend/buiten kantooruren kan ook middels het tijdig inspreken van onze voicemail of middels het sturen van een mail of app.)

Beschermd wonen/ WLZ-indicatie

Indien u verblijft binnen beschermd wonen én een WLZ-indicatie heeft, dan dient u dit voorafgaand of tijdens de intake kenbaar aan ons te maken. In dat geval dient er namelijk een onderaannemersovereenkomst vastgesteld te worden door de organisatie waar u verblijft waarna ondertekening door uw organisatie en Chamsa volgt. Een WLZ financiering mag namelijk niet naast een financiering van uw zorgverzekeraar lopen.

Wettelijke vertegenwoordiging (mentor/curator)

Indien er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging (vastgesteld door de Rechtbank), dan ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking voor in ons dossier. Met deze bewijsvoering hoeven er geen aparte toestemmingsverklaringen geregeld te worden indien er documentatie uitgewisseld moet worden met de wettelijk vertegenwoordiger.

Beroepskwaliteiten

Alle in deze praktijk werkzame psychologen zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en zijn Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Het NIP heeft een beroepscode opgesteld waaraan psychologen zich moeten houden. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Bekijk de beroepscode in de volgende link: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

Per 01-01-2017 is de WKGGZ (Wet Kwaliteit Klachten en geschillen Zorg) van kracht.

Klachten over de behandeling of de hantering van de beroepscode kunt U, wanneer bespreking daarvan met de betreffende psycholoog geen oplossing biedt, voorleggen bij onze klachten- en geschillencommissie P3NL. U kunt een klachtenformulier downloaden op de site van P3NL: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten en het formulier inleveren bij p3nl@klachtencompany.nl. De klacht komt altijd terecht bij een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u en mij naar een oplossing. Mocht dit niet lukken dan zal de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak. Mocht je niet op internet terecht kunnen, vraag dan telefonisch een papieren exemplaar aan (088-2341601). Uiteraard kun je ook met een klachtenfunctionaris overleggen (088-2341601).

Klik hier voor het document “Klachten en geschillen – Informatie voor cliënten” en hier voor het document “Klachten en geschillen – reglement zorgverlener”. Hier vindt u meer aanvullende informatie over het klachten en geschillenreglement en de
klachtenfunctionaris.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit en zorgverzekering te verifiëren. Daartoe vragen wij u
naar een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas tijdens uw eerste contact met onze praktijk.