chamsa

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN 2021

Wanneer u bij ons een behandeltraject start is het van belang dat u op de hoogte bent van een
aantal zaken. Wij vragen u onderstaand zorgvuldig door te lezen en te ondertekenen bij akkoord.

Bereikbaarheid secretariaat

Het secretariaat is bereikbaar op maandag van 9.00-17.00u; dinsdag van 9.00-15.00u; woensdag
van 9.00-11.00u; donderdag van 9.00-15.00u en vrijdag van 9.00-11.00u. Buiten deze tijden
kunnen vragen en/of (af)meldingen worden ingesproken op de voicemail (045-2011313, ook in het
weekend) of via de mail: secretariaat@chamsa.nl.
Indien er sprake is van een crisissituatie dan kunt u terecht bij de huisarts (binnen kantoortijden)
of bij de huisartsenpost (buiten kantoortijden).

Privacy

Uw privacy is in deze praktijk optimaal gewaarborgd. Nimmer wordt naar u herleidbare informatie
verstrekt aan derden, tenzij u hiervoor bij ons een gerichte schriftelijke machtiging ondertekent.

Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen dient er een (psychiatrische) diagnose gesteld te
worden die vervolgens aan de verzekeraar wordt doorgegeven. Indien u niet wenst dat deze
diagnose aan de verzekeraar wordt doorgegeven dan dient u ons dit te laten weten. Wij laten u
dan een gerichte privacyverklaring ondertekenen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke
persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen
welke rechten u hebt. Klik hier voor meer informatie over de privacyverklaring. Mocht u vragen
hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u via ons secretariaat een afspraak inplannen
met uw betreffende behandelaar.

Kosten en betaling 2021

Al onze behandelaars hebben contracten met zorgverzekeraars zodat u als cliënt de maximale
vergoeding ontvangt, mits uw klachten onder de actuele vastgestelde verzekerde zorg vallen.
Onder andere relatietherapie, arbeidsgerelateerde klachten, preventie-vragen en gerichte
onderzoekvragen zonder verdere hulpvraag zullen niet door uw verzekering vergoed worden. De
kosten hiervan bedragen €114,- per behandelsessie en zijn voor uzelf. U heeft een verwijzing van
uw huisarts nodig om voor vergoeding van de kosten van uw behandeling in aanmerking te
komen. U heeft in 2021 vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp
in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Uw eigen maximale kosten zijn uw nog openstaande
eigen risico betreffende het startjaar van de behandeling. Er wordt gedeclareerd bij einde van de
behandeling.
Op basis van de zwaarte van klachten wordt u ingeschaald in een door de overheid vastgesteld
product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. De exacte kosten/ vergoedingen per behandeltraject
verschillen per verzekeraar. Heeft u nog vragen over vergoeding/ kosten/ declaratie neem contact
op met ons secretariaat en zij helpen u graag verder.
Bij niet verschijnen op afspraak zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur voor de
afspraak wordt er €57,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering
Correspondentie: Pleinstraat 22 6466 LP Kerkrade | Markt 7 6074 BB Melick
KvK 67658202 T 045 2011313 secretariaat@chamsa.nl www.chamsa.nl
vergoed en dienen binnen 30 dagen na ontvangst van nota door u aan ons worden voldaan.
(Annuleren in het weekend/buiten kantooruren kan ook middels het tijdig inspreken van onze
voicemail of middels het sturen van een mail.)

Beschermd wonen/ WLZ-indicatie

Indien u verblijft binnen beschermd wonen én een WLZ-indicatie heeft, dan dient u dit
voorafgaand of tijdens de intake kenbaar aan ons te maken. In dat geval dient er namelijk een
onderaannemersovereenkomst vastgesteld te worden door de organisatie waar u verblijft waarna
ondertekening door uw organisatie en Chamsa volgt. Een WLZ-financiering mag namelijk niet
naast een financiering van uw zorgverzekeraar lopen.

Wettelijke vertegenwoordiging (mentor/ curator)
Indien er sprake is van wettelijke vertegenwoordiging (vastgesteld door de Rechtbank), dan
ontvangen wij graag een kopie van deze beschikking voor in ons dossier. Met deze bewijsvoering
hoeven er geen aparte toestemmingsverklaringen geregeld te worden indien er documentatie
uitgewisseld moet worden met de wettelijk vertegenwoordiger.

Beroepskwaliteiten

Alle in deze praktijk werkzame psychologen zijn geregistreerd bij het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP) en zijn Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Het NIP heeft een beroepscode
opgesteld waaraan psychologen zich moeten houden. Hierin staan de eisen, richtlijnen en
gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de
principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Bekijk de beroepscode in de
volgende link: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/
Klachten over de behandeling of de hantering van de beroepscode kunt U, wanneer bespreking
daarvan met de betreffende psycholoog geen oplossing biedt, voorleggen bij onze klachten- en
geschillencommissie P3NL. U kunt een klachtenformulier downloaden op de site van P3NL:
https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten en het formulier inleveren bij
p3nl@klachtencompany.nl. De klacht komt altijd terecht bij een klachtenfunctionaris. De
klachtenfunctionaris zoekt samen met u en mij naar een oplossing. Mocht dit niet lukken dan zal
de klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie in Den Haag. De geschillencommissie
doet vervolgens een bindende uitspraak. Mocht je niet op internet terecht kunnen, vraag dan
telefonisch een papieren exemplaar aan (088-2341601). Uiteraard kun je ook met een
klachtenfunctionaris overleggen (088-2341601).

Klik hier voor het document “Klachten en geschillen – Informatie voor cliënten” en hier voor het document “Klachten en geschillen – reglement zorgverlener”.
Hier vindt u meer aanvullende informatie over het klachten en geschillenreglement en de
klachtenfunctionaris.

Wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit en zorgverzekering te verifiëren. Daartoe vragen wij u
naar een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas tijdens uw eerste contact met onze praktijk.